Kas teadsid?

 

 

Metsahaldurid teevad aasta jooksul keskmiselt 120 metsakonsultatsiooni ja viibivad aastas metsaomanikega koos metsas keskmiselt 300 tundi.

Metsamajandamise konsultatsioon

Kohtumine metsas

Metsa majandamise töötsükkel saab alguse kohtumisest metsas. Antakse ülevaade metsa seisukorrast ja vajalikest metsakasvatustöödest.

Metsa teatis ehk raieluba

Metsateatis ehk raieluba tuleb pärast raieplaani koostamist esitada Keskkonnaametile. Raieloa menetlemisel kontrollitakse kavandatud raiete nõuetekohasust ja vastavust seadustele ning eeskirjadele.

Maaparandus

Noore metsa rajamiseks saab veerežiimi vajadusel sobivamaks muuta kas vanade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise või uute kraavide rajamise teel. Seetõttu koostatakse ka plaan või kava maaparanduseks.

Metsamajandamiskava

Kui metsaomanikul puudub metsamajandamiskava või see on aegunud, siis tuleks alustada uue kava koostamisest. Kava koostatakse metsa takseerandmete alusel ja selles on toodud välja soovituslikud metsamajanduslikud tööd.

Metsauuendusplaanid

Uuendusraiete korral koostame metsauuendusplaanid ja toome välja nende järgmiste aastate kulud. Uuendustööde planeerimisel arvestame eelkõige kasvukohatüübi ja veerežiimi iseärasustega.

Toetused

Antakse ülevaade toetustest, mis võiks vähendada metsaomaniku kulusid metsauuendamisel ja maaparandusel. Abistatakse metsanduslike toetuste taotlemisel.

Võta ühendust

Jäta siia enda kontaktandmed ja me võtame ühendust!

    Kas teadsid?

    Metsahaldurid teevad aasta jooksul keskmiselt 120 metsakonsultatsiooni ja viibivad aastas metsaomanikega koos metsas keskmiselt 300 tundi.

    @metsahaldur