Metsakasvatus

Metsakasvatus ja seeläbi puidu kvaliteedi tõstmine on tänapäeva metsanduses omamas üha olulisemat rolli. Õigeaegsete ja läbimõeldud uuendamistoimingute ning valgustus- ja harvendusraietega on võimalik metsa omadusi mõjutada selliselt, et sealt saadav puidu juurdekasv ning kvaliteedi kasvust tingitud lisatulu muudavad teostatud investeeringu tasuvamaks. Lisaks on korrastatud mets oluliselt suurema esteetilise ja ka rekreatiivse tähtsusega.

 

Uuendusraied

Uuendusraietega pannakse alus uue metsapõlve tekkele, luues soodsad tingimused noore metsa kasvuks. See saab aga alguse kas istutamisel, külvamisel või looduslikul teel ning sobiv uuendamismeetod sõltub kasvatatavast puuliigist või -liikidest, kasvukohast, looduslikest võimalustest ja veel mitmetest teistest teguritest.

 

Metsa uuendamine

Metsahalduri hallatavates metsades lähtume kõikidest eelpool nimetatud teguritest ja selleks koostame sobiva uuendusplaani. Eelistame kasvukohale sobivaid perspektiivsemaid puuliike ja kui looduslikult uuendamine on sobimatu, kasutame istutamiseks kodumaiseid metsataimi või külviseemet.

 

Hooldamine

Esimestel noore metsakultuuri eluaastatel vajavad taimed aga hooldamist ning seetõttu tuleb vähendada rohttaimestiku konkurentsi mõju ja kaitsta taimi erinevate metsakahjustajate eest. Peale esimeste aastate hooldamist tuleb sõltuvalt metsatüübist ja vajadusest teostada valgustusraiet. Valgustusraietega asutakse juba varakult kujundama seal kasvama jäävat metsa ning eelkõige pannakse puude tiheduse reguleerimisega alus kvaliteetsele ja produktiivsele metsale.

Veel tasub teada, et siseriiklike toetuste abil on võimalik katta tehtud kulutusi metsataimede soetamisele, istutamisele ja hilisemale hooldamisele.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...