Investeerimine

Metsainvesteeringute haldamine nõuab, nagu iga teinegi investeering, pidevat kontrolli, läbimõeldud ja õigeaegset tegutsemist ning ühtlasi ka tulevikku suunatud otsuseid. Metsa investeerimine on järjest kasvav trend ning nõudlus (kvaliteetse) metsamaa järele aina kasvab. Olukorras, kus raha väärtus langeb on parimaks kaitseks selle paigutamine metsamaasse. See varaklass on stabiilselt, ent järjekindlalt kasvatanud tootlikkust. Õnneks on Eesti väga metsarikas riik ja seetõttu on investeerimisel võimalik riske edukalt hajutada ning valida erinevate investeeringuobjektide vahel.

Eelistatud on kergesti ligipääsetavad okaspuu enamusega metsakinnistud, kust saadav tulu võib olla kordades suurem. Kõige olulisem väärtust kasvatav tegevus on siiski metsa hooldamine, sest ka läbimõeldult ja pidevalt hooldatud lehtpuupuistu võib osutuda kvaliteetse tüveplagi tõttu samaväärseks okaspuuga, või isegi tulusamaks. Metsa hooldamisega peab alustama võimalikult varakult, sest hiljem on majandamata metsa väga keeruline või isegi võimatu majanduslikult väärtuslikuks kujundada.

 

Metsainvesteeringud:

 • Mets on kasvatanud oma väärtust pidevalt, pakkudes tooret erinevatele tööstustele.
 • Metsainvesteeringute reaaltootlus on olnud seni 4-5% aastas.
 • Metsaomaniku tulu on keskmiselt 200-300 €/ha/a.
 • Metsahaldur pakub otseinvesteeringuid, mille haldamise võtab enda kanda.

 

Esimesed metsauuendamisjärgsed tööd on seotud rohu eemaldamise ja kultuuride hooldamisega. Selles kasvufaasis koos valgustusraietega kujundatakse juba varakult tulevikus seal kasvama hakkav mets. Hiljem teostatakse harvendusraieid, millega parandatakse puude toitainete kättesaadavust ja valgustustingimusi. Kui valgustusraietega võib isegi võsa hakkeks tegemisega kaasneda enamjaolt kulutusi, siis on see siiski investeering, mis hiljem noore metsa kujunemisel omab märkimisväärset rolli.

Edasiste harvendusraietega pannakse alus kvaliteetsele metsale, mida omanik soovib hiljem lõppraies näha. Harvendusraietelt võib laekuda juba arvestatav tulu metsaomanikule, mis võib katta ka kõik eelnevad kulutused. Lähtuvalt puistu omadustest, võib harvendusraiet teostada mitmeid kordi ja seejärel jätta mets lõppraiesse. Harvendusraietega on ühtlasi võimalik kiirendada puistu tehnilist küpsusvanust, mistõttu lüheneb metsa raiering ja tulu saabub rutem. Ka suureneb kvaliteetse ja kõige hinnalisemate sortimentide (palk ja peenpalk) osakaal.

Selleks, et kasvatada mets raieküpseks, võib sõltuvalt peapuuliigist kuluda 30-130 aastat. Kui kask saab raieküpseks juba 60-70 aastaselt, siis kuusk 80-90 ja mänd 90-120 aastaselt. Tegemist on pika tasuvusajaga, mistõttu ei ole noore metsa kasvatamine väga atraktiivne tegevus investeerimisel. Küll aga unustatakse asjaolu, et metsamaal, nii nagu kasvab seal mets, nii kasvab ka selle väärtus aja jooksul. Paari aasta pärast raieküpseks saaval metsaosal ei ole oluliselt erinev turuväärtus kui samasugusel juba raieküpsel metsosal. Määrav on hoopis metsakasvatuslik panus antud metsaosal.

Siinkohal vajab märkimist asjaolu, et metsa puhul on terminit „investeerima“ arukam kasutada. Sõltuvalt metsakinnistute suurusest ja struktuurist võib omanik arvestada ka regulaarsete sissetulekutega. Struktuurilise mitmekesisuse ja metsaomandi pindala suurenedes kasvab tõenäosus, et tulu võib laekuda ka igal aastal. Võib spekuleerida, et väga suurte metsaomandite puhul (alates 200-300 ha) toodab mets omanikule piisavalt regulaarset tulu, et see võib jäädagi tema ainsaks sissetulekuks.

lnvesteerimist metsa tasub alustada esmalt eesmärkide seadmisest ja plaani koostamisest. Eelnevalt tuleb selgeks teha investeeringu horisont, oodatav tulu (ühekordne, perioodiline või regulaarne), alginvesteeringu ulatus, reinvesteerimise võimalus jmt. Sobiva objekti leidmisega tegeleb metsahaldur, kes määrab metsa väärtuse, kontrollib piirangute olemasolu, viib läbi pakkumise ja selgitab välja riskid ning võimalused. Seejärel koostatakse kava planeeritud töödest, kuludest ja tuludest ostjale tutvumiseks. Ka metsakinnistute edasist müüki aitab korraldada Metsahaldur, viies läbi enampakkumise.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...