Metsahaldus

Haldamine

Tulutootev ja kvaliteetne mets vajab hoolt. Paraku ei jõua metsaomanik alati kontrollida oma metsa seisukorda või puuduval tal selleks vajalikud vahendid ja teadmised. Kõikide metsakasvatuslike tööde korraldamine ja läbiviimine on aga võimalik anda Metsahalduri kohustuseks, kes peab ühtlasi vastutama tööde kvaliteedi, metsa seisundi ja edasiste tööde ajastamise ning järelvalve eest. Iga metsakasvatuslik töö kooskõlastatakse eelnevalt metsaomanikuga ning vajadusel antakse soovitusi edasiste tegevuste osas. Pikaajaline plaan ja pidev metsa seisundi jälgimine on vajalik saavutamaks kõrge väärtusega, esteetilist ja tervet metsa.

 

Toimingud:

 • Koostame metsamajandamiskava
 • Selgitame metsaomaniku eesmärgid ja visiooni
 • Planeerime ühiselt 10. aasta tööd ning lähimad uuendus- ja hooldusraied
 • Planeerime järgnevad metsauuendustööd koos vajalike hooldustega
 • Teostame kõik metsatööd ja korraldame kogu asjaajamise
 • Parandame metsa sanitaarset seisundit, tootmisvõimet ja üleüldist ilmet
 • Teostame regulaarset kontrolli ja teeme ettepanekuid
 • Nõustame, teadvustame, prognoosime ja abistame

 

Kuidas alustada?

Kõik tööd on metsas planeeritavad ja nende läbiviimisel tuginetakse metsaomaniku eesmärkidele, turusituatsioonile või metsa seisundile. Eelnevalt koostatakse metsast põhjalik ülevaade, metsamajandamiskava ja vajadusel hinnatakse metsa hetkeväärtust. Koos metsaomanikuga fikseeritakse tema eesmärgid ja vajadused, mis saavad olema lähtealuseks majandustööde läbiviimisel ja planeerimisel.

 

Jätkusuutlik majandamine

Tasub veel teada, et Metsahaldur soovib edendada heaperemehelikku metsamajandust. Heaperemehelik käitumine oma metsas on tingimata vajalik ka omanikule, kelle eesmärgid on ainult majanduslikud. Soovime seda mõtteviisi rakendada kõikides meie hallatavates metsades. Vajadusel väldime kevad-suviseid raieid ning looduskaitselistel või esteetilistel kaalutlustel asendame lageraie turberaiega, sest tegevus, mis võib tunduda majanduslikult tulus, ei pruugi olla jätkusuutlik.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...