Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

 • Raietööde korraldamine ja metsamaterjali müük iseseisvalt
 • Raieõiguse müük kokkuleppehinnaga
 • Raieõiguse müük väljatuleku alusel

Tehes ise

Omanik võib võtta kogu raietööde teostamise enda kanda. Sellisel juhul peab aga arvestama, et kuigi tööde läbiviimine on avatud ja läbinähtav, siis kaasneb sellega hulganisti asjaajamist ja segadust. Teadmatusest võib omanik kanda suuri kulutusi, kusjuures mahuefekti puudumine võimendab tekkinud rahalist kahju veelgi. Seda keerukat ettevõtmist tasub kaaluda eelkõige suurte metsaomandite korral ning metsaomanikel, kes on eelnevalt tutvunud seadusandluse ning metsa ülestöötamise ja müügi korraldustega. 

Müües raieõigust

Siiski on tänapäeval kõige levinum ja mugavam viis kasvava metsa raieõiguse müümine. Raieõiguse vorme on küll mitmeid, kuid üldjuhul annab raieõigus selle ostjale õiguse teha lepingus määratud metsaosadel (eraldistel) kokkulepitud mahus raiet. Ostja raiub oma vahenditega metsa, teeb sellest sortimendid ja müüb iseseisvalt kokkuostjatele eelnevalt metsaomanikuga kokkulepitud tasu korral, kusjuures metsamaa jääb endiselt omanikule.

Raieõiguse leping

Lisaks mitmetele teistele tingimustele määratakse raieõiguse lepingus ära raiele minevad metsaosad, ligikaudne metsamaht (tm), raieviis ja –aeg, kokkuveoteed ning poolte andmed, kohustused ja õigused. Otseloomulikult ka tasu ja tasu maksmise kord. Üldjuhul määratakse tasu maksmise tähtaeg enne raietööde algust ning see on sõltuvalt ostjast 70-100% kogu tasust.

Kuidas müüa raieõigust?

 • Selgita välja raiesse minevad metsaosad (nt. eelnevalt koostatud metsamajandamiskava põhjal) ning taotle Keskkonnaametilt raietöid lubava märkega metsateatis.
 • Metsaomanikul tasub nii kasvava metsa, kui ka metsamaa hindamisel pöörduda erapooletu (kolmanda) isiku poole. Selleks võib kasutada metsahindamise ja –korraldusega tegelevaid ettevõtteid.
 • Nii hindaja, kui raieõiguse ostja valikul on tark mõte teha taustakontroll ja veenduda eelkõige ostja usaldusväärsuses. Selleks võib kasutada erinevaid infoallikaid ja päringuid.
 • Raieõiguse ostjaga tuleb sõlmida kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping. Leping tuleb hoolikalt koostada ning sinna tasub märkida poolte kõikvõimalikud kohustused, õigused ja vastutus. Vajadusel pöördu spetsialisti poole.
 • Kriteeriume, mille alusel otsustada ostja valikul on mitmeid – hind, tööde kvaliteet, usaldusväärsus jmt. Parima hinna pakkuja ei pruugi tagada kvaliteeti raietöödel. Parim võimalus selle kontrollimiseks on ostja eelnevate töödega tutvumine ja metsaomanikelt kogutud hinnangute analüüs.

Tegurid kasvava metsa hinna määramisel:

 • Kasvav mets pole täpselt mõõdetav. Metsamajandamiskava annab küll üsna täpsed tulemused metsa mahu kohta, kuid tegelik mahuerinevus võib jääda kuni 20% .
 • Metsamaterjali väljatulek võib erineda takseerandmetes märgitust kuni 20%. Täpsemalt loe siit.
 • Metsa hinna määramise ja puidu realiseerimise hetke vahele võib jääda periood, mil metsamaterjali hinnad muutuvad.
 • Mädaniku risk, eriti kuusel ja haaval. Mädaniku ulatuse määramine kasvava metsa puhul on samuti komplitseeritud. Tasub jälgida puistu sanitaarset seisukorda.
 • Sõltuvalt metsa raieplaanist ja sealjuures ostuhindadest, võib kasvava metsa väärtus erineda kordades. Sobiva raieplaani valimisel tasub kaaluda mitmeid variante ja kombinatsioone erinevatest kokkuostjatest.
 • Metsakinnistu ligipääsetavus, metsamaterjali kättesaadavus ja kokkuveo teekonna pikkus vahelaoni.
 • Raieõiguse ostja jätab endale alati väljatuleku- ja hinnavaru.
 • Raieõiguse ostja eesmärk on teenida kasumit.

Kõik loetletud tegurid on lähtealusteks metsavarujatele kasvava metsa hindamisel ja pakkumise tegemisel.


 Kokkuvõte raieõiguse müügist:

 • Kõige mugavam viis kasvavat metsa realiseerida on selle raieõigust müües
 • Raieõiguse müügil ostab ostja lepingus määratud mahus ja metsaalal kasvava metsa, tehes seal raiet ja müües sealt saadava puidu.
 • Metsamaa jääb müüjale.
 • Raieõiguse müük nõuab hoolikat kontrolli ja taustauuringut ostjate kohta.
 • Raieõiguse leping peab olema detailiderohke, maandades esile kerkida võivaid riske.
 • Ostja valikul tuleb lisaks kõrgeima hinna kriteeriumile arvestada ka tööde kvaliteedi ja ostja usaldusväärsusega.

 

Kasvava metsa või metsakinnistu müügil kasuta spetsialisti või kogemustega asjatundjate abi. Selleks võib võtta ühendust Metsahalduri spetsialistiga helistades telefonil – 51994293, kirjutades või tulles kohapeale – Tartu maantee 80H, Tallinn.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse