Harvendusraied

Harvendusraiet nimetatakse vahekasutus- või hooldusraieks, mille abil suureneb allesjäetavate puude kasvuruum ning seeläbi puistu tootlikkus. Õigeaegse harvendamisega paraneb ka puude vastupidavus tuulele ja lume poolt tekitatud kahjustustele. Kui metsakasvataja eesmärk on toota kvaliteetset palgimetsa, kus pärast harvendusraieid saab uuendusraielt rohkem jämedamat sortimenti, siis tasub puistu tihedust hoida optimaalsena ning harvendused õigeaegselt teostada.

Harvendusraied teostatakse perioodiliselt, 20-40 aasta vanuses metsas ning sõltuvalt puistu struktuurist, koosseisust ja kasvukohast tasub harvendusega alustada juba alates 20 aasta vanuses puistus. Mida varem asutakse puistut harvendama, seda enam kohanevad puud tuultele avatuma keskkonnaga ja on seetõttu ka tormikindlamad. Harilikult raiutakse ühe raievõtte käigus 15-25 % tagavarast ning järgima peab puistu lubatud rinnaspindala alammäära (Metsa majandamise eeskiri). Raieintensiivust tuleb hoolikalt valida, sest varem harvendamata puistus, kus puud on kasvanud tihedalt ja on sihvakamad, ei suuda kõik puud tugeva raiekraadi korral tuulte või lume koormavale mõjule vastu seista.

Kuigi harvendusraiete eesmärk on parandada metsa kvaliteeti ning suurendada lõppraiest saadavat kasumit, siis võib ka harvendusraietelt laekuda üsna arvestatav tulu. Kuni esimeste harvendusraieteni tehakse metsa kasvatamiseks ja noorte puude kasvu suunamiseks eelkõige kulutusi ning seetõttu võib harvendusraiet nimetada metsaomaniku esimeseks tulutoovaks tegevuseks.   


 

Harvendamata kuusik Võrumaal. Selle metsa tootlikkus ja juurdekasv on alanenud.

 

Harvendatud kuusik Võrumaal. 2014. a teostatud harvenduse tulemusel hakkavad puud nüüd
rohkem diameetrit suurendama ning lõppraiesse jääb rohkem hinnalisemat jämepalki.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse